archive

V. VAZMENA C 2022.

: : : : : : V VAZMENA C PJESME V VAZM. C SV. MISA V VAZMENA C ČITANJA V VAZMENA C Ev Iv 13,31-33a.34-35 V VAZMENA C 2 Ev Iv 13,31-33a.34-35 V VAZMENA C RAZMISLJANJE V USKRSNA C PJESME ROZAT MISA U 8 i 19 sati V USKRSNA C PJESME ROZAT MISA U 11 …

Continue reading

Permanent link to this article: https://mali-brat.com/v-vazmena-c-2022/